ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ & ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1ΓΕ & 2 ΓΕ/2023

Είμαστε πτυχιούχοι  Εκπαιδευτικοί διαφόρων Ειδικοτήτων, οι οποίοι στηρίζουμε την εκπαίδευση πάνω από  20 χρόνια ανελλιπώς ως Αναπληρωτές. Οι περισσότεροι από μας, υπηρετώντας την εκπαίδευση επί μακρά σειρά ετών, διαθέτουμε προϋπηρεσία πολύ πάνω από το ανώτατο όριο μοριοδότησης του ΑΣΕΠ, δηλαδή πολύ πάνω από τους 120 μήνες. Στις 20.02.2023 δημοσιεύτηκαν οι υπ’ αρ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα µε τις οποίες κληθήκαμε να υποβάλλουμε, Ηλεκτρονική - «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» για τη διαδικασία κατάταξης µε σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα.  Μια εκ των απαραίτητων προϋποθέσεων κατά την υποβολή της αίτησής µας, ήταν μεταξύ άλλων και η δήλωση των μηνών προϋπηρεσίας µας. Εντός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ), βρίσκονται καταχωρημένα,  από την αρμόδια για τον καθένα µας Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αφορούν τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα µας και από κει τα διασταυρώνει το ΑΣΕΠ. Ειδικότερα οι  μήνες της προϋπηρεσίας μας, είναι καταχωρημένοι, αναλυτικά κατ’ έτος αλλά και συνολικά, υπηρεσιακώς και αυτομάτως στο ΟΠΣΥΔ από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο είναι και ο εργοδότης μας.  Όμως, εξαιτίας κακής και παραπλανητικής διατύπωσης, που για πρώτη φορά υπήρξε στις υπ’ αρ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 προκηρύξεις,  καθώς και της εύλογης πεποίθησή μας ότι είναι γνωστή στην υπηρεσία η συνολική πραγματική προϋπηρεσία μας, αφού προβλέπεται ρητά στο εδάφιο ε) κεφαλαίου Δ΄- τεύχους ΑΣΕΠ 4/20-02-2023, ότι τα στοιχεία των ηλεκτρονικών αιτήσεων  διασταυρώνονται με τα αντίστοιχα στοιχεία τα καταχωρισμένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ., διασταύρωση που πρέπει να λειτουργεί όχι μόνο κατά, αλλά και υπέρ των υποψηφίων, και καθώς η προϋπηρεσία δεν αποτελεί νέο  προσόν που κατατίθεται από μας και που  η υπηρεσία δεν το γνωρίζει, δηλώσαμε δραματικά λιγότερους μήνες, στο πεδίο που το ΑΣΕΠ ζητούσε την προϋπηρεσία μας. Και  ενώ τα μόρια των περισσοτέρων από μας έπρεπε να είναι τα ανώτατα μοριοδοτούμενα από το ΑΣΕΠ, δηλαδή 120, εμφανίζονται στο σύστημα μόνο τα μόρια των τριών τελευταίων ετών εργασίας μας. Επιπλέον όπως αναφέρει  και το ΟΠΣΥΔ, στην πρόσκληση για τη δήλωση περιοχών 2023 και προς ενημέρωση των υποψηφίων  ( 28η επισήμανση στη σελίδα 15) καιαποτελεί νόμο του κράτους: « Αναφέρεται ότι σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, για τον υπολογισμό των μονάδων εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας στους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων που καταρτίζονται από το Α.Σ.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη η συνολική διάρκεια της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή [διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 6 του ν.3027/2002 (Α ́ 152), της παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 3762/2009 (Α ́ 75) και της παρ. 4 του άρθρου 23, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 6 και την παρ. 1β του άρθρου 17 του ν. 3699/2008], που έχει πραγματοποιηθεί στον κλάδο για τον οποίο τίθεται η υποψηφιότητα ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική δομή, στην οποία πραγματοποιήθηκε (παρ. 4 περ. στ του άρθρου 61 του ν. 4589/2019, όπως ισχύει)». Άρα το ΑΣΕΠ όφειλε να καταρτήσει τους πίνακες σύμφωνα με  την ορθή προϋπηρεσία μας, αντλώντας την και διασταυρώνοντας την από το ΟΠΣΥΔ, διότι οι προσλήψεις σύμφωνα με τους παραπάνω νόμους πρέπει γίνονται σύμφωνα με τη συνολική διάρκεια της ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας και όχι με το «νομιζόμενον» του κάθε υποψηφίου. Δυστυχώς το ΑΣΕΠ, είτε λόγω ανεπάρκειας του συστήματος μηχανογράφησης, είτε συστημικής αδυναμίας του λογισμικού που διαθέτει, είτε λόγω επιλογής, διασταυρώνει και διορθώνει μόνο την αύξουσα δηλωθείσα προϋπηρεσία του υποψηφίου και όχι τη φθίνουσα. (Αν κάποιος, δηλαδή, έχει δηλώσει περισσότερη από την πραγματική και καταχωρημένη στο ΟΠΣΥΔ προϋπηρεσία, το ΑΣΕΠ παρεμβαίνει, τη διασταυρώνει και τη διορθώνει. Ενώ αν έχει δηλώσει λιγότερη από την πραγματική και καταχωρημένη στο ΟΠΣΥΔ προϋπηρεσία, δεν  τη διορθώνει. ) Σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, η πρώτη περίπτωση θεωρείται ‘δόλος’ οπότε και αποκαθίσταται η ορθή προϋπηρεσία, ενώ η δεύτερη περίπτωση θεωρείται «υπαιτιότητα, λανθασμένη δήλωση και επιλογή του υποψηφίου» και δε διορθώνεται, γεγονός που δεν αντέχει σε καμία λογική, καθώς κανείς υποψήφιος δεν επιλέγει συνειδητά να αδικήσει τον εαυτό του σε ένα διαγωνισμό.     Συνέπεια των  προαναφερόμενων ήταν να λάβουμε σειρά κατάταξης πολύ χαμηλότερη, να καταποντιστούμε κυριολεκτικά στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, των υπ’ αρ. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 προκηρύξεων και φυσικά να μείνουμε άνεργοι όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τα επόμενα δυο χρόνια, μέχρι, δηλαδή, να ανοίξουν οι νέοι πίνακες κατάταξης το 2026, οπότε και θα μπορέσουμε να διορθώσουμε το λάθος.  Η ανεργία  μέχρι την προκήρυξη των νέων πινάκων, δηλαδή για τα επόμενα 3 σχολικά έτη, καθώς και ο αποκλεισμός μας  από τους ενδεχόμενους διορισμούς, μας επιφέρει τεράστια βλάβη!ΧΕΡΙΑ_ΑΛΥΣΙΔΕΣ.jpgΗ προϋπηρεσία των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών, συγκεντρώνεται ώρα-  ώρα, μέρα - μέρα και μήνα το μήνα δουλεύοντας σε 3, 4 και 5 σχολεία κατ’ έτος. Είναι ο κόπος κι ο αγώνας πολλών ετών εργασίας στην εκπαίδευση. Είναι κρίμα κι άδικο να πετιέται στα σκουπίδια κι όσοι την έχουμε δουλέψει με ιδρώτα να νιώθουμε προδομένοι κι αναλώσιμοι από το σύστημα πρόσληψης,  να υποβαθμιζόμαστε στο μέγιστο βαθμό και να οδηγούμαστε στην ανεργία. Το ΑΣΕΠ στελεχώνεται από προσωπικότητες δημόσιου κύρους για να βρίσκει τις λύσεις διόρθωσης των αδικιών κι όχι να είναι άτεγκτος, αλάνθαστος και τιμωρητικός! Όπως  είναι  γνωστό,  εκ  των  βασικών  και  θεµελιωδών  αρχών  του Κράτους Δικαίου είναι  τόσο η αρχή της χρηστής διοίκησης όσο και η  αρχή   της δικαιο-λογηµένης  εµπιστοσύνης  του   πολίτη   προς   την Δηµόσια Διοίκηση. Σύµφωνα µε τις ανωτέρω αρχές, η Δηµόσια Διοίκηση, σε όλες τις εκφάνσεις της, οφείλει να ενεργεί σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο και τους σκοπούς που αυτό περικλείει, ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του έναντι αυτής. Επιπλέον, βασικότατος πυλώνας του Κράτους Δικαίου, αποτελεί και η συνταγµατική αρχή  της  ισότητας,  σύµφωνα µε την  οποία  όλοι  οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του Νόµου. Αυτό σηµαίνει ότι όλες οι όµοιες καταστάσεις αντιµετωπίζονται µε τον ίδιο τρόπο. Μεταξύ  των  αρµοδιοτήτων και  των  σκοπών  του Α.Σ.Ε.Π.  είναι  ο έλεγχος της πληρότητας, της ορθότητας και της γνησιότητας των υποβληθέντων δικαιολογητικών, από τους εκάστοτε συµµετέχοντες, στις εκδοθείσες προκηρύξεις και διαγωνισµούς, για την πλήρωση συγκεκριµένων θέσεων εργασίας στον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα. Ο ανωτέρω έλεγχος συνεπάγεται περαιτέρω τον ορθό υπολογισµό των µορίων και µηνών προϋπηρεσίας, µε τελικό σκοπό την κατάταξη των συµµετεχόντων στον σχετικό εκδοθέντα πίνακα επιτυχόντων. Εξάλλου, ρητώς αναφέρεται στην σχετική προκήρυξη ότι «τα στοιχε ί α   τ ω ν   η λ ε κ τρο ν ι κώ ν   α ι τ ή σεων   των   υποψηφ ί ων  εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης θα διασταυρωθούν µε την χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) µε τα αντίστοιχα στοιχεία που είναι καταχωρηµένα στους ηλεκτρονικούς φακέλους των εκπαιδευτικών στο Ο.Π.Σ.Υ.Δ.» Αναφορικά µε τις δικές µας υποβληθείσες αιτήσεις, διαπιστώνεται ότι το Α.Σ.Ε.Π δεν διενήργησε τον απαραίτητο έλεγχο, ως όφειλε, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα είχε εντοπίσει το λάθος στους δηλωµένους µήνες προϋπηρεσίας  και  θα  είχε  προβεί  εύκολα  στην σχετική διόρθωση, µε συνέπεια την κατάταξή µας σε κατά πολύ υψηλότερη θέση από αυτή που λάβαµε.   Δέον να επισηµανθεί ότι σε αντίστροφες περιπτώσεις, όπου οι συµµετέχοντες δήλωσαν παραπάνω µήνες από τους αποτυπωµένους στο ΟΠΣΥΔ, το Α.Σ.Ε.Π προέβη στον προβλεπόµενο έλεγχο και στην διόρθωση αυτών, µε συνέπεια την ανάλογη κατάταξη τους στον σχετικό εκδοθέντα πίνακα. Παρατηρείται εδώ το φαινόμενο ότι δεν αντιμετωπίστηκαν όλοι οι συµµετέχοντες στην ανωτέρω προκήρυξη µε τον  ίδιο  τρόπο,  αλλά  άνισα  και  ανόµοια, κατά  παράβαση  της συνταγµατικής αρχής της ισότητας.  Επιπλέον  μετά  τον έλεγχο της προϋπηρεσίας από τον ΑΣΕΠ προκρίθηκαν οι υποψήφιοι που δήλωσαν πέραν της πραγματικής προϋπηρεσίας-με Ηλεκτρονική Υπεύθυνη Δήλωση. Εισάγεται επομένως και  ανεπίτρεπτη διάκριση και ενθαρρύνεται η ψευδής Υπεύθυνη Δήλωση. Όλα τα παραπάνω προσκρούουν στην αρχή της συνάφειας των νόμων, της χρηστής Διοίκησης, στην αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, στην αρχή της συνταγματικής ισότητας και της αξιοκρατίας. Δεν είμαστε ούτε αριθμοί, ούτε ποσοστά! Είμαστε προσωπικότητες, που δυστυχώς, οδηγούμαστε σε σωματική, ψυχική και ηθική ταλαιπωρία για το χρονικό διάστημα ισχύος των αναξιοκρατικών πινάκων (3 έτη). Είμαστε άτομα που ζούμε με την πικρία της αδικίας και την αναλγησία του ΑΣΕΠ, το οποίο συστάθηκε ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη δικαιοσύνη, διαφάνεια, αντικειμενικότητα και αξιοκρατία! Ζητάμε την αποκατάσταση της ορθής, πραγματικής και συνολικής προϋπηρεσίας μας, όπως είναι καταχωρημένη στο ΟΠΣΥΔ,  για να πρυτανεύσει το δίκαιο, το αληθές, το ηθικό και το αξιοκρατικό!


ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ    Επικοινωνήστε με το συντάκτη του ψηφίσματος

Υπογράψτε αυτό το ψήφισμα

By signing, I accept that ΜΑΡΙΑ ΣΚΟΥΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ will be able to see all the information I provide on this form.

We will not display your email address publicly online.

We will not display your email address publicly online.


I give consent to process the information I provide on this form for the following purposes:
Διαφήμιση επί πληρωμή

Θα διαφημίσουμε αυτό το ψήφισμα σε 3000 άτομα.

Μάθετε περισσότερα...